Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2016

8879 e5d3 420
4718 3ea8 420

September 15 2016

September 14 2016

September 06 2016

Reposted frompjoter pjoter viaretaliate retaliate
6878 54e0 420

August 31 2016

August 30 2016

Jest taki moment, kiedy lato pęka. Jest już maksymalnie dojrzałe, rumieni się, pachnie, ale wiadomo, że to koniec, że jutro zacznie się starzeć, marszczyć, tracić kolory. Dziś był właśnie ten dzień.
— Justyna Stasiek-Harabin
Reposted fromxluminescencex xluminescencex viatwice twice

August 29 2016

3992 31d2 420
Reposted fromoctober84 october84 viaretaliate retaliate

August 28 2016

August 14 2016

August 13 2016

August 10 2016

4366 ec45 420
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viauoun uoun

August 08 2016

8677 5949 420
Reposted fromrol rol viatwice twice

August 07 2016

Mówiąc "szczęście" nie mam na myśli wielkiego banana na ryju, podskoków radości i pękania ze śmiechu. Mam na myśli coś na kształt spokoju. Takiego spokoju, kiedy nic nie musisz, kiedy po prostu robisz swoje.
— Włodek Markowicz
Reposted fromangellalyzga angellalyzga viaretaliate retaliate
Reposted fromweightless weightless viamilky-mist milky-mist

August 03 2016

8570 3ddd 420
Reposted fromverronique verronique viatwice twice
0079 3137 420
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl