Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 14 2017

8496 cec8 420
Najgorszym cierpieniem człowieka jest samotność i brak wiary w swoją wartość.
Reposted fromiamstrong iamstrong viamilky-mist milky-mist
3750 0fd6 420
Reposted fromplayinglove playinglove viamilky-mist milky-mist
8314 24d4 420
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viamops mops
Dobrze wytresowani konsumenci – a takimi jesteśmy w zasadzie wszyscy, i to w coraz młodszym wieku – mają tendencje do postrzegania świata jako magazynu produktów. Relacja między klientem i towarem staje się wzorcem dla wszystkich innych związków, także międzyludzkich.
— Zygmunt Bauman
Reposted frommhsa mhsa viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
8290 3ab3 420
Reposted fromkelu kelu viamilky-mist milky-mist

January 10 2017

5253 77dc 420
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaretaliate retaliate
tumblr_ntumnytAIM1uxw861o5_r1_500 tumblr_ntumnytAIM1uxw861o1_r1_500 tumblr_ntumnytAIM1uxw861o2_r1_500 tumblr_ntumnytAIM1uxw861o3_r1_500

abandoned mall in Bangkok (via so it goes)

Reposted frommr-absentia mr-absentia viaretaliate retaliate

January 03 2017

2324 c577 420
Reposted fromkrzysk krzysk viatwice twice

December 27 2016

Reposted fromweightless weightless viasophielaura sophielaura

December 22 2016

1807 7a9f 420
Reposted frominculubum inculubum viaretaliate retaliate
2137 7211 420
Reposted fromsiara siara viatwice twice
2411 33a1 420
Reposted frommart6na mart6na viadrugs drugs

December 18 2016

Każdy z nas zasługuje na wielka przygodę. Przynajmniej jedną w życiu. Na moment, do którego można później wracać, mrucząc pod nosem: o tak, wtedy właśnie czułam, że żyję.
— Cora Carmack

December 15 2016

3337 011d 420
Reposted fromkrzysk krzysk viatwice twice
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl