Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 14 2016

August 13 2016

August 10 2016

4366 ec45 420
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viauoun uoun

August 08 2016

8677 5949 420
Reposted fromrol rol viatwice twice

August 07 2016

Mówiąc "szczęście" nie mam na myśli wielkiego banana na ryju, podskoków radości i pękania ze śmiechu. Mam na myśli coś na kształt spokoju. Takiego spokoju, kiedy nic nie musisz, kiedy po prostu robisz swoje.
— Włodek Markowicz
Reposted fromangellalyzga angellalyzga viaretaliate retaliate
Reposted fromweightless weightless viamilky-mist milky-mist

August 03 2016

8570 3ddd 420
Reposted fromverronique verronique viatwice twice
0079 3137 420

August 01 2016

Reposted frombiru biru viawhite-raven white-raven

July 31 2016

5051 33cc 420
Reposted fromAmericanlover Americanlover viauoun uoun
1000 d025 420
Reposted fromthebelljar thebelljar viasensation sensation

July 24 2016

Reposted fromgabor gabor viatwice twice
7735 10ae 420
Reposted fromkarahippie karahippie viaojtam ojtam

July 05 2016

Powiada się, że tym, czego poszukujemy, jest sens życia. Otóż nie sądzę, żebyśmy szukali właśnie tego. Myślę, że tym, o co nam chodzi, jest doświadczenie życia jako takiego, tak, by nasze realne przeżycia na płaszczyźnie czysto fizycznej wywoływały rezonans w głębi naszej najbardziej wewnętrznej istoty i rzeczywistości, byśmy naprawdę doznali upojenia faktem życia
— Joseph Campbell, "Potęga mitu"
Reposted fromepidemic epidemic viauoun uoun

June 26 2016

4866 4e33 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaretaliate retaliate
4062 ad22 420
Reposted fromlittlefool littlefool viaemblemat emblemat

June 24 2016

Nie ma nic głupszego i bardziej upadlającego niż walka o czyjąś miłość.
— Marek Hłasko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl